Hợp tác xã

RSS

Hợp tác xã 19-9-2023

19/9/2023

Chương trình Hợp tác xã hôm nay gồm những nội dung:
– HTX Tân Nông Nguyên hướng tới sản xuất cà phê bền vững
– HTX Thanh Thảo hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ

Hợp tác xã 15-8-2023

15/8/2023

Chương trình Hợp tác xã hôm nay gồm những nội dung:
– Nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
– Quỹ Tín dụng Nhân dân Thắng Lợi – Điểm tựa hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế

Hợp tác xã 18-7-2023

18/7/2023

Chương trình Hợp tác xã hôm nay gồm những nội dung:
– HTX Nông nghiệp đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
– Phát triển mô hình Hợp tác xã giúp đồng bào DTTS giảm nghèo bền vững

Hợp tác xã 20-6-2023

20/6/2023

Chương trình Hợp tác xã Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã
– Tạo chuỗi liên kết để phát triển hợp tác xã bền vững

Hợp tác xã 16-5-2023

16/5/2023

Chương trình Hợp tác xã Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
– HTX Phượng Hoàng xây dựng chuỗi liên kết phát triển cà phê bền vững

Hợp tác xã 18-4-2023

18/4/2023

Chương trình Hợp tác xã Gia Lai hôm nay gồm những nội dung:
– Ia Grai quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể
– HTX Nông sản an toàn Phú Thiện hình thành chuỗi liên kết và bao tiêu sản phẩm

Hợp tác xã Gia Lai 21-3-2023

21/3/2023

Chương trình Hợp tác xã hôm nay gồm những nội dung:
– Phát triển Hợp tác xã – Cần giải pháp đột phá
– Trao đổi với ông Nguyễn Mậu Phong – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX Gia Lai về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh