Giáo dục đào tạo

RSS

Giáo dục – Đào tạo 5-9-2022

06/9/2022

Trong Chuyên mục Giáo dục – Đào tạo gồm những nội dung chính sau:
– Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới
– Gia Lai kiện toàn đội ngũ giáo viên trong năm học mới
– Đồng hành cùng học sinh vùng khó