Giảm nghèo bền vững

RSS

Giảm nghèo bền vững 01-12-2022

01/12/2022

Chưa đầy 1 tháng nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới 2023. Nhìn lại năm 2022, cùng với những điểm sáng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội thì công tác giảm nghèo của tỉnh Gia Lai cũng đã đạt được những kết quả rất tích cực. Theo số liệu ước thực hiện năm 2022 do Tổng cực Thống kê ước tính sơ bộ lần 1: Tỷ lệ hộ nghèo của Gia Lai theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 là 10.09%, trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 3%, đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận thì thực hiện cũng đang đặt ra những thách thức như kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tình trang chênh lệch giàu nghèo, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, việc làm giữa các vùng dân cư còn cao. Đặc biệt cùng DTTS vẫn luôn là lõi nghèo của tỉnh. Theo đó mà công tác giảm nghèo bền vững ở Gia Lai rất cần các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới. Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay có phóng sự “Gia Lai với công tác giảm nghèo”.

Giảm nghèo bền vững 03-11-2022

03/11/2022

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Mô hình giảm nghèo bền vững từ nhóm đỡ đầu vùng khó khăn
– Đảng viên kèm dân thoát nghèo

Giảm nghèo bền vững 6-10-2022

06/10/2022

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Nghèo không đổ lỗi cho số phận
– Giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số từ các Dự án nông nghiệp.

Giảm nghèo bền vững 01-9-2022

01/9/2022

Trong Chuyên mục Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Phát huy vai trò kinh tế tập thể trong xóa đói giảm nghèo
– Đảng bộ xã Sơ Ró lãnh đạo phát triển kinh tế