Giảm nghèo bền vững

RSS

Giảm nghèo bền vững 02-11-2023

02/11/2023

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung:
– Phát huy hiệu quả chính sách đào tạo nghề trong giảm nghèo bền vững
– Chư Sê khắc phục khó khăn, nỗ lực với các mục tiêu giảm nghèo

Giảm nghèo bền vững 5-10-2023

05/10/2023

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm nhưng nội dung:
– Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số
– Ia Grai nhân rộng các mô hình giảm nghèo

Giảm nghèo bền vững 7-9-2023

07/9/2023

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay có phóng sự: “Phát huy hiệu quả các nguồn lực để giảm nghèo”

Giảm nghèo bền vững 03-8-2023

03/8/2023

Chương trình Giảm nghèo bền vững gồm hôm nay gồm những nội dung:
– Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách – Điểm tựa để người dân thoát nghèo
– Huyện Phú Thiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông

Giảm nghèo bền vững 01-6-2023

01/6/2023

Chương trình Giảm nghèo bền vững hôm nay, THGL xin giới thiệu phóng sự: “Gia Lai: Phát triển kinh tế rừng gắn với công tác giảm nghèo bền vững”