Giảm nghèo bền vững

RSS

Giảm nghèo bền vững 01-9-2022

01/9/2022

Trong Chuyên mục Giảm nghèo bền vững hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Phát huy vai trò kinh tế tập thể trong xóa đói giảm nghèo
– Đảng bộ xã Sơ Ró lãnh đạo phát triển kinh tế