Đảng trong Cuộc sống

RSS

Đảng trong cuộc sống 23-3-2023

23/3/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cho kinh tế du lịch
– Hạt nhân lãnh đạo làng Byầu

Đảng trong cuộc sống 9-3-2023

09/3/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Thực hiện trách nhiệm nêu gương ở huyện Chư Pah
– Gia Lai: Phát huy mô hình nhất thể hóa

Đảng trong cuộc sống 23-2-2023

23/2/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Dân vận chính quyền luôn lấy người dân làm trọng tâm
– Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng trong cuộc sống 9-2-2023

09/2/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Giữ vững niềm tin với Đảng
– Kbang xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Đảng trong cuộc sống 12-01-2023

12/1/2023

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Xây dựng Đảng tại Gia Lai – Điểm nhấn năm, 2022
– Gia Lai nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 13