Dân tộc và phát triển

RSS

Dân tộc và phát triển 28-12-2022

28/12/2022

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Đồng bào Tây Nguyên kỳ vọng vào chính sách dân tộc
– Mơ Hra Đáp – Điểm sáng du lịch cộng đồng ở Gia Lai

Dân tộc phát triển 14-12-2022

14/12/2022

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 là chính sách mang tính tổng thể, nguồn lực đầu tư lớn, nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Đến năm 2025 giảm 50% số xã , thôn làng đặc biệt khó khăn. đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn làng đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021- 2035 tuổi thiểu là 174.052 tỷ đồng. Căn cứ kết quả giai đoạn 1 Chính phủ trình quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 – 20230. Để Chương trình nhanh chóng được triển khai, hiện nay nhiều địa phương đang triển khai các bước theo quy trình. Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay có Phóng sự: “Đẩy mạnh các bước triển khai 10 dự án phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi”.

Dân tộc và phát triển 23-11-2022

24/11/2022

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Huyện Krông Pa tập trung triển khai các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia
– Cây mía ở H’Bông
– Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Dân tộc phát triển 9-11-2022

09/11/2022

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân ta có lòng yêu nước nồng nàn – Đó là một truyền thống quý báu từ xưa đến nay. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, kết thành làn sống mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, đánh tan mọi kẻ thù.” Trong suốt chiều dài lịch sử chặng đường đấu tranh bảo vệ, xây dựng Tổ quốc đã bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết bền chặt của cộng đồng các dân tộc trên mọi miền đất nước Việt Nam, trong đó có đồng bào ở Gia Lai. Do đó việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc không chỉ là bài học lớn đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến mà vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phóng sự “Đoàn kết làm nên sức mạnh chiến thắng” trong Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ là góc nhìn từ quá khứ đến hiện tại, cổ vũ động viên tinh thần của toàn dân hướng đến kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2022).

Dân tộc và phát triển 26-10-2022

26/10/2022

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
– Phát huy vai trò là cầu nối ý Đảng, lòng Dân
– Ia Pa bảo tổn lễ Pơ Jrao của người Jrai

Dân tộc phát triển 12-10-2022

13/10/2022

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung sau:
– Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
– Huyền bí Plei Ơi

Dân tộc và phát triển 28-9-2022

28/9/2022

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay có những nội dung sau:
– Chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
– Phát huy tính chủ thể trong bảo tồn văn hóa truyền thống

Dân tộc phát triển 14-9-2022

14/9/2022

Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của chính người dân ở các buôn làng tái định cư trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đời sống của bà con đã cơ bản đã ổn định. Câu chuyện tái định cư ở các làng dân tộc thiểu số sẽ có trong Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay qua phóng sự “Sức sống mới ở những ngôi làng tái định cư”.