Dân tộc và phát triển

RSS

Dân tộc và phát triển 22-3-2023

22/3/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai kiến nghị Trung ương giao kế hoạch vốn sự nghiệp 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia
– Chư Prông phát huy mô hình nông hội, tổ hội nghề nghiệp
– Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa để Gia Lai phát triển bền vững

Dân tộc và phát triển 8-3-2023

08/3/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Dấu ấn nông thôn mới Chư Prông
– Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc Bahnar – Jrai

Dân tộc và phát triển 22-2-2023

22/2/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Một số kết quả đạt được sau 1 năm triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ
– Niềm vui từ những ngôi nhà sàn mới
– Lớp học xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số

Dân tộc phát triển 8-2-2023

09/2/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân tộc thiểu số nhiệm vụ lớn, quyết tâm cao.
– Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dân tộc phát triển 11-01-2023

12/1/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Chính sách dân tộc năm 2023 phấn đấu để đạt được mục tiêu lớn
– Những kết quả bước đầu trong phát triển cây dược liệu ở huyện Chư Sê
– Kbang – Mùa trái ngọt

Dân tộc và phát triển 28-12-2022

28/12/2022

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Đồng bào Tây Nguyên kỳ vọng vào chính sách dân tộc
– Mơ Hra Đáp – Điểm sáng du lịch cộng đồng ở Gia Lai