Dân tộc và phát triển

RSS

Dân tộc và phát triển 11-10-2023

11/10/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay có phóng sự: “Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS”

Dân tộc và phát triển 23-8-2023

23/8/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Phát huy hiệu quả từ các mô hình, dự án hỗ trợ sinh kế cho nông dân
– Những người nặng lòng với văn hóa truyền thống

Dân tộc phát triển 9-8-2023

09/8/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay có phóng sự: “Đảng bộ tỉnh Gia Lai phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện chính sách dân tộc”

Dân tộc và phát triển 26-7-2023

26/7/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay có phóng sự: “Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số – Cầu nối ý Đảng, lòng dân”

Dân tộc phát triển 12-7-2023

12/7/2023

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai phát huy vai trò của các già làng, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
– Những nghệ nhân nhiệt huyết với văn hóa truyền thống dân tộc