Biên phòng toàn dân

RSS

Biên phòng toàn dân 27-12-2022

27/12/2022

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023
– Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động tập trung xây dựng chính quy, sẵn sàng chiến đấu

Biên phòng toàn dân 22-11-2022

22/11/2022

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân biên giới
– Nữ già làng 55 năm tuổi Đảng

Biên phòng toàn dân 25-10-2022

25/10/2022

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới
– Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân trên khu vực biên giới

Biên phòng toàn dân 27-9-2022

27/9/2022

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
– Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam
– Chủ động tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống cho bộ đội