UBND tỉnh Gia Lai Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện  các chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật 16/4/2017, 09:04:14

Quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh không chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ của TW, của tỉnh mà các địa phương phải biết huy động các nguồn lực tại chỗ, tránh tình trạng làm thay và phải có sự tham gia của cộng đồng để cùng chung sức xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới… đây là những nội dung trọng tâm được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đặc biệt lưu ý tại Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Gia Lai năm 2016 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 được tổ chức vào sáng ngày 14/4.

Trên 400 tỷ đồng là tổng kinh phí phân bổ cho các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016, tập trung cho 2 chương trình lớn là chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến của các ngành, các địa phương đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của các ngành, các địa phương trong quá trình triển khai chương trình này. Năm 2017, tổng kinh phí phân bổ cho các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai trên 440 tỷ đồng. Trách nhiệm đặt ra đối với các ngành, các địa phương là sử dụng nguồn lực này như thế nào cho hiệu quả, tập trung giải ngân sớm, triển khai các công trình dự án sao cho phát huy được tác dụng. Các địa phương phải chú ý huy động hết nguồn sức mạnh tại chỗ như lực lượng thanh niên, quân đội, các đoàn thể để tham gia chương trình này. Một trong những vấn đề cần làm là phải xây dựng được hợp tác xã kiểu mới, thu hút doanh nghiệp về nông thôn, xem doanh nghiệp là bà đỡ cho sự phát triển nông nghiệp ở các địa bàn vùng sâu vùng xa. Nhấn mạnh Gia Lai có lợi thế về tiềm năng đất đai, ngay trong từng hộ dân không thiếu đất nhưng sản phẩm làm ra cực kỳ nghèo nàn, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ đây là trách nhiệm của các ngành, các địa phương trong việc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân để phát triển nông nghiệp bền vững. Vấn đề đặt ra là phải có giải pháp khai thác tốt tiềm lực đất đai và chú trọng nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, soát xét lại các quy hoạch về sản xuất trên từng địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cho được nếp nghĩ cách làm của người dân để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững./.

Kim Châu, Xuân Huy


Lượt xem: 49

Trả lời