Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030

Cập nhật 16/6/2024, 12:06:42

Ngày 13/6/2024, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản số 1441 yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030.

Theo đó, để triển khai thực hiện Đề án đúng với chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Đài PT-TH Gia Lai; Báo Gia Lai; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại văn bản số 1441 ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Đề án tại địa phương; báo cáo kết quả định kỳ (hàng năm và giai đoạn 3-5 năm) hoặc đột xuất (khi có yêu cầu); sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án trên địa bàn gửi UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ NN&PTNT. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ rừng và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở NN&PTNT) để xem xét, chỉ đạo xử lý./.

Mỹ Tiến


Lượt xem: 4

Trả lời