Triển khai công văn số 11588 ngày 24/10/2023 của Bộ Tài chính (lần 2)

Cập nhật 06/11/2023, 09:11:01

UBND tỉnh có văn bản về việc Triển khai công văn số 11588 ngày 24/10/2023 của Bộ Tài chính (lần 2).

Theo đó, thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan triển khai thực hiện (tại Công văn số 2967 ngày 10/10/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 11588 ngày 24/10/2023 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định; chủ động phối hợp, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền./.


Lượt xem:

Trả lời