Tập trung khiển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II và những tháng tiếp theo

Cập nhật 16/4/2017, 09:04:07

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tại Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2017.

 

Theo đó:  Quý I/2017, nhìn chung kinh tế – xã hội của tỉnh có bước phát triển, thu ngân sách nhà nước cao nhất so với cùng kỳ của nhiều năm trước. Các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo tiếp tục có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được cơ bản được giữ vững….Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ vẫn còn một số mặt hạn chế, cụ thể đó là: Một số sở, ngành, địa phương chậm triển khai các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; công tác quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi còn chưa chặt chẽ; giải ngân vốn đầu tư cơ bản còn chậm; tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt…Theo đó, để triển khai công tác Quý II và những tháng tiếp theo đạt kết quả tốt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  • Tập trung rà soát các chương trình, đề án, nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, đơn vị để tập trung khắc phục các tồn tại, yếu kém, phát huy các yếu tố thuận lợi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017.
  • Giao Sở NN & PTNT chủ trì, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung sản xuất, thu hoạch vụ Đông – Xuân, chuẩn bị điều kiện cho sản xuất vụ Mùa; tập trung phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh và quy hoạch lại 3 loại rừng; hoàn thành kế hoạch trồng mới trên 7.400 ha rừng trong năm 2017. Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; triển khai kế hoạch phát triển cánh đồng mẫu lớn, tái canh cà phê, tưới tiết kiệm nước…qua đó, tuyên truyền, biểu dương các tấm gương nông dân sản xuất giỏi, những mô hình sản xuất tiến tiến để kịp thời phát triển nhân rộng. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh triển khai chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới gắn với phát triển HTX kiểu mới, phấn đấu năm 2017, 22 xã đã đăng ký sẽ đạt chuẩn nông thôn mới và có trên 25 HTX thành lập mới.
  • Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư; đồng thời rà soát, làm việc với các chủ đầu tư của các dự án chậm triển khai sớm có giải pháp khắc phục. Chủ động kết nối với các nhà đầu tư đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận, cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 để hướng dẫn,tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Tiếp tục tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế tập thể.
  • Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào DTTS. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
  • Tập trung tuyên truyền, định hướng cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 đạt kết quả tốt; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt kế hoạch năm an toàn giao thông 2017 với mục tiêu giảm từ 5 – 10% TNGT cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2016.
  • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết một số nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội thuộc thẩm quyền mình quản lý./.

Lượt xem: 34

Trả lời