Khả năng giải ngân nguồn vốn vay tín dụng chương trình MTQG tại Gia Lai không cao

Cập nhật 04/4/2023, 16:04:37

Tiểu dự án 1 của Dự án 9 (Đầu tư phát triển kinh tế-xã hội nhóm DTTS rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù) thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi quy định: “Đối với các hộ DTTS còn nhiều khó khăn, hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt”. Tuy nhiên, tại Gia Lai, khả năng giải ngân nguồn vốn vay tín dụng của Tiểu dự án này có thể sẽ không cao.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai được Trung ương phân bổ 234,8 tỷ đồng (nguồn sự nghiệp) cho thực hiện Tiểu dự án này; trong đó năm 2022 tỉnh được phân bổ hơn 23,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí này đến nay chưa thực hiện được vì chưa có cơ chế ủy thác nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương qua Ngân hàng chính sách xã hội. Mặt khác, hộ nghèo đang được vay theo kênh tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội với định mức 100 triệu đồng/hộ; do đó, khả năng giải ngân nguồn vốn vay tín dụng của Tiểu dự án này sẽ không cao. Tỉnh Gia Lai kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn kinh phí đã được cấp thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế trực tiếp cho hộ nghèo các DTTS còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao thực hiện Chương trình trong năm 2022 sang năm 2023. Đồng thời, phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 đảm bảo thời gian theo quy định để tạo điều kiện cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân./.

Mỹ Tiến – R’Piên


Lượt xem: 4

Trả lời