Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Cập nhật 16/11/2023, 16:11:20

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị nước ta; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp về xây dựng Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số và Chỉ thị số 08 ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Phát động các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng các công trình về kinh tế, xã hội; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và cơ cấu nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá mới; đóng góp xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh./.

 


Lượt xem: 5

Trả lời