Kế hoạch thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 31/8/2023, 16:08:21

Nhằm nâng cao tỷ lệ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để công dân có thể sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh thực hiện từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 20/10/2023.

Theo đó, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt 687.034 tài khoản định danh điện tử trên tổng số 1.248.912 công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để công dân biết khai thác, sử dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch dân sự và các tiện ích khác được tích hợp.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,… thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình phải hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt VneID mức độ 2 hoàn thành trước ngày 10/9/2023 và tuyên truyền, vận động các thành viên gia đình, Nhân dân nơi cư trú đăng ký, kích hoạt VNeID. Công an tỉnh đôn đốc Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp, kích hoạt VNeID song song với công tác cấp thẻ căn cước công dân. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra./.


Lượt xem: 9

Trả lời