Ia Grai phấn đấu đến năm 2025 vận động nhân dân hiến đất mở rộng khoảng 200 km đường giao thông

Cập nhật 07/6/2024, 16:06:52

Huyện Ia Grai đang đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 vận động nhân dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị với tổng chiều dài từ 200 km trở lên, đạt trên 30% tổng chiều dài đường đô thị, đường huyện, xã, thôn, làng của huyện cần mở rộng.

Theo thống kê, toàn huyện Ia Grai hiện có trên 605 km đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị cần được mở rộng theo quy hoạch được duyệt. Cụ thể, còn khoảng 40 km đường huyện cần được mở rộng để đạt tiêu chuẩn chiều rộng nền đường huyện đạt từ 6,5m trở lên; 113 km đường xã cần mở rộng để đạt chuẩn từ 6m trở lên; trên 203 km đường thôn cần mở rộng để đạt chuẩn từ 6m trở lên và gần 248 km đường ngõ nông thôn, hẻm đô thị, giao thông nội đồng cần được mở rộng. Huyện Ia Grai cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc vận động nhân dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường theo quy hoạch được phê duyệt. Việc tập trung vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông đô thị, giao thông nông thôn của Ia Grai, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đây cũng là tiền đề quan trọng huyện Ia Grai phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thị trấn Ia Kha đạt tiêu chí đô thị văn minh theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai đã đề ra.

Ngọc Hà – Duy Linh

 


Lượt xem: 2

Trả lời