Bộ Nội vụ phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Cập nhật 28/11/2023, 10:11:07

Sáng nay (28/11), Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và 2 nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 06 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Điểm mới đáng chú ý của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là không chỉ thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn mà còn điều chỉnh đến dân chủ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức có sử dụng lao động; đồng thời quy định cụ thể 4 quyền và 5 nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung, hình thức quyết định của cộng đồng dân cư và bổ sung thêm các hình thức để Nhân dân tham gia ý kiến cho phù hợp với sự phát triển của thời đại công nghệ số.

Cùng với việc được quán triệt, phổ biến những điểm mới đáng chú ý của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Nghị định 59 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 61 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư./.

Thiên Thanh – Duy Linh


Lượt xem: 3

Trả lời