Báo chí Gia Lai đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật 21/6/2024, 06:06:37

Với sự chăm lo, dìu dắt và chỉ đạo trực tiếp của Đảng, trải qua 99 năm xây dựng và trưởng thành (21/6/1925-21/6/2024), Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, bám sát dòng chảy của cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Gia Lai không ngừng phát triển, đặc biệt ngày càng thể hiện rõ nét vai trò là vũ khí sắc bén của Đảng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam và là nhà báo lỗi lạc với nhiều bút danh và nhiều tác phẩm báo chí rất đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của báo chí – là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là vũ khí sắc bén của Đảng trong công tác đấu tranh giành độc lập do của dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng “xây dựng nền báo chí, truyền  thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Thạc sỹ Lê Thị Tình – Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai chia sẻ ”Chủ tịch Hồ từng dạy, báo chí là lực lượng cơ bản của cách mạng. Báo chí phải luôn đồng hành cùng cách mạng, dân tộc. … Đảng ta khẳng định, báo chí là lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch; lan toả quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; truyền tải những thông điệp tích cực, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến…. định hướng công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân…”

Bám sát dòng chảy lịch sử, hơi thở, nhịp đập của cuộc sống; với nỗ lực làm tốt sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, cùng với cả nước, báo chí Gia Lai đã có bước trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. Luôn quan tâm tuyên truyền đậm nét lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc.. Như Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai duy trì hiệu quả các chương trình, chuyên mục “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Phòng chống tham nhũng, lãng phí”, gương người tốt việc tốt… đã phản ánh kịp thời, toàn diện lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là những dấu ấn, thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Phóng viên Minh Lý – Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai ”Bản thân thường xuyên thực hiện các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng. Để làm tốt nhiệm vụ, bản thân đã tích cực đọc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và bám sát thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; và thường xuyên đi cơ sở; đổi mới trong cách thể hiện… để có những tác phẩm tốt phục vụ khán thính giả…”

Không chỉ dừng lại ở đưa tin, phản ánh sự kiện; báo chí Gia Lai cũng đã thực hiện nhiều tuyến tin bài, phóng sự chuyên sâu với những nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để nhấn mạnh tính đúng đắn, tính hợp lý của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính khoa học, cách mạng, bền vững của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường chân lý, sáng suốt mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn…

Với 35 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đang hoạt động; sự đồng hành của báo chí tỉnh Gia Lai đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh nói chung và của nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị nói riêng.

Ông Bùi Quốc Khánh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết ”Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền đậm nét các lĩnh vực của địa phương, nhất là những thành tựu, kết quả nổi bật của huyện. Báo chí Gia Lai còn tích cực tham gia tuyên truyền về kết quả của huyện trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.”

Thạc sỹ Lê Thị Tình – Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nói ”Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay thì vai trò của báo chí cách mạng, đội ngũ phóng viên để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc; định hướng về công tác tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức quan trọng; bởi vì thông qua các sản phẩm báo chí là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; để góp phần tạo sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.”

Không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo; báo chí Gia Lai sẽ tiếp tục xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng; luôn xứng đáng là “những chiến sĩ cách mạng” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu; sẵn sàng dấn thân, cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh và sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Hà Đức – R’Piên – Huy Toàn – Phi Long


Lượt xem: 9

Trả lời