Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016

Cập nhật 19/2/2016, 08:02:19

Năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 5 năm 2016-2020 và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cùng nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, vừa qua UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 04, phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” và khẩu hiệu thi đua “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.​

Mục tiêu được đề ra là thông qua các phong trào thi đua, nhằm cổ vũ, động viên mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016. Chỉ thị cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể là: Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,5%; có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD, tăng 24%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.415 tỷ đồng, tăng 11,97%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,25%…

 UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Các cấp, các ngành, căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương để phát động các phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. UBND tỉnh cũng đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động làm cho phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2016, tạo đà phát triển cả giai đoạn 2016-2020./.

                                                         

BT: Lê Thư


Lượt xem: 22

Trả lời