Xem xét báo cáo, đề xuất của Công an tỉnh về việc thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện

Cập nhật 06/11/2023, 09:11:16

Xem xét báo cáo, đề xuất của Công an tỉnh về việc thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện

Qua xem xét báo cáo, đề xuất của Công an tỉnh về tổng kết cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh và đề xuất kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong thực hiện Kế hoạch số 2314 ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh Gia Lai, nhìn chung người đứng đầu của một số địa phương đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, đã có cách làm hay, sáng tạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tuy nhiên, hiện nay còn một số địa phương hoàn thành chỉ tiêu chậm và chưa hoàn thành chỉ tiêu. Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phổ biến, quán triệt, yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc cơ quan, đơn vị mình tuyên truyền, vận động các thành viên gia đình, Nhân dân nơi cư trú đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, tiến tới hoàn thành mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh có tài khoản định danh điện tử để sử dụng.  UBND thị xã Ayun Pa, UBND thành phố Pleiku làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chậm hoàn thành chỉ tiêu được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh; khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu được giao và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 03/12/2023.Công an tỉnh – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.


Lượt xem: 3

Trả lời