Xã Đak Tơ Ver triển khai có hiệu quả mô hình cánh đồng lúa một giống

Cập nhật 09/11/2023, 16:11:36

Nhằm thay dần các giống lúa sản xuất nhiều năm đã bị thoái hóa, năng suất thấp bằng các giống lúa năng suất, chất lượng cao trên địa bàn, cùng với 06 xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện Chư Păh, trong năm 2023, UBND xã Đak Tơ Ver đã tham gia triển khai xây dựng cánh đồng sản xuất lúa một giống vụ Mùa năm 2023 theo kế hoạch của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Păh triển khai.

Theo đó, tại xã Đak Tơ Ver có 205 hộ đăng ký tham gia với tổng diện tích 96,6 ha. Trong đó, mỗi hộ dân được hỗ trợ giống lúa HN6, với lượng giống 100 kg/ha. Sau hơn 3 tháng xuống giống, đến nay, tất cả các hộ tham gia mô hình đều đã tiến hành thu hoạch với kết quả khả quan, trung bình năng suất đạt 50-60 tạ/ha. Qua theo dõi thực tế cho thấy, các ruộng lúa mô hình sản xuất giống HN6 trong vụ Mùa 2023 đều sinh trưởng, phát triển tốt, đồng đều, đẻ nhánh khá, cứng cây, có khả năng kháng sâu bệnh, năng suất đạt cao hơn hẳn so với các giống người dân đang sản xuất tại địa bàn. Từ thành công này, trong thời gian tới, xã Đak Tơ Ver sẽ tiếp tục nhân rộng giống lúa HN6 trên địa bàn, từ đó từng bước thay đổi nhận thức và tập quán canh tác của nông dân về phương thức sản xuất lúa mới, nâng cao năng suất, sản lượng, góp phần hiệu quả vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.

Trương Trang – Phi Long


Lượt xem: 10

Trả lời