Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT- UBND về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Cập nhật 18/7/2018, 10:07:34

Tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn về pháp luật HTX, quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường. Tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật về HTX, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật HTX và các chủ trương chính sách liên quan đến HTX. Hướng dẫn các HTX đăng ký và tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX. Đồng thời, có giải pháp cụ thể phù hợp tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển. Triển khai thí điểm các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Lồng ghép các nguồn vốn, đặc biệt là từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ HTX, thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn./.

BT: Ngô Thanh


Lượt xem: 82

Trả lời