UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sử dụng hệ thống Một cửa điện tử liên thông

Cập nhật 14/2/2020, 14:02:08

Nhằm đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số xếp hạng của tỉnh và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo việc sử dụng các hệ thống thông tin điện tử đã được triển khai tại đơn vị, địa phương; chỉ đạo Bộ phận một cửa và các cán bộ liên quan của đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống để khai thác tiếp nhận, cập nhật hồ sơ và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61 ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, tin học hóa, điện tử hóa thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính công của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc hệ thống đúng quy trình, nghiệp vụ. Đối với các thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp và các cơ quan không cùng cấp, các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện các yêu cầu về kỹ thuật về luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị có thủ tục hành chính liên thông qua hệ thống Một cửa điện tử liên thông. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến hết quý 1/2020.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các bộ phận liên quan nghiêm túc sử dụng hệ thống Một cửa điện tử liên thông theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi kết quả, tiến độ xử lý hồ sơ tại các đơn vị trực thuộc trên hệ thống thông tin tổng hợp một cửa điện tỉnh Gia Lai tại địa chỉ (http://motcua.gialai.gov.vn) để kịp thời chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế trong quý 1/2020 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18 ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Hoàn thành trong quý III/2020. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, địa phương các nội dung về chuyên môn, kỹ thuật trong việc quản lý, vận hành hệ thống Một cửa điện tử liên thông. Đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, địa phương và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo việc sử dụng hệ thống./.

Mỹ Tiến, Duy Linh


Lượt xem: 26

Trả lời