UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chỉ thị số 01 Về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Cập nhật 30/1/2023, 13:01:34

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 01 Về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023).   

Thực hiện chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ: “Đoàn kết kỷ cương; bản lĩnh linh hoạt; chủ động sáng tạo; kịp thời hiệu quả”; UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 04 Chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI cùng với 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trọng tâm là triển khai hiệu quả các phong trào thi đua: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hoá công sở”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên; sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phong trào thi đua chia thành hai đợt: Đợt 1, từ đầu năm đến ngày 30/6/2023; đợt 2, từ ngày 01/7 đến ngày 31/12/2023. Phát huy vai trò của người đứng đầu; biểu dương, nhân rộng người tốt – việc tốt; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, Nhân dân các dân tộc hăng hái thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2023 – năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm (2021-2025)./.

                                                                                                               Hà Đức


Lượt xem: 10

Trả lời