UBND tỉnh chỉ đạo: tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT

Cập nhật 06/6/2014, 14:06:25

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật BHYT, thực hiện Công văn số 2399 ngày 05/5/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT; UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHYT đến mọi người dân bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHYT, qua đó đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT.
  • Sở Y tế tăng cường năng lực tham mưu công tác quản lý nhà nước về BHYT; tổ chức đào tạo, tập huấn về tài chính y tế, BHYT; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT; phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT.
  • BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn người bệnh có thẻ BHYT thực hiện quyền và trách nhiệm khi khám chữa bệnh BHYT.
  • Các sở Y tế, LĐTBXH theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sở Y tế, BHXH tỉnh tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các sai phạm trong thực hiện quy định chính sách pháp luật BHYT.
  • UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phạm vi và chức năng quản lý nhà nước chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn; đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các đối tượng cận nghèo ./.

BT: Mỹ Tiến


Lượt xem: 43

Trả lời