Tỷ lệ trẻ em DTTS ở Tây Nguyên trong độ tuổi huy động đến trường đạt từ 85 đến 90%

Cập nhật 11/10/2018, 16:10:15

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên có trên 3.285 trường học các cấp, với trên 1,5 triệu học sinh các dân tộc theo học ở các cấp.

Toàn vùng cũng đã có 57 trường phổ thông dân tộc nội trú với gần 15.000 học sinh dân tộc thiểu số học tập. Tỷ lệ trẻ em các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong độ tuổi huy động đến trường đạt từ 85 đến 90%… Nhờ vậy, số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết chữ phổ thông đã tăng lên đáng kể./.

Lê Thư, R’Piên


Lượt xem: 15

Trả lời