Từ nay đến tháng 9 năm 2023 sẽ tập trung rà soát, đơn giản hóa đối với 59 thủ tục hành chính (TTHC)/nhóm TTHC trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực

Cập nhật 16/9/2022, 15:09:22

Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, cùng các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Lãnh đạo Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 9 năm 2023 sẽ tập trung rà soát, đơn giản hóa đối với 59 TTHC/nhóm TTHC trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực gồm: Quản lý ngân sách nhà nước; Quản lý tài sản công; Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên; Quản lý đầu tư công; Quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Tổ chức bộ máy; Cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng; Quản lý đất đai; Quản lý điều hành chính sách điện năng; Giao thông đường bộ. Việc đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước sẽ giúp phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan trong thực thi công vụ, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khơi thông các nguồn lực giúp phát triển kinh tế – xã hội./.

 Thiên Thanh, Huy Toàn


Lượt xem: 9

Trả lời