Trong tháng  5 sẽ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của BCH TW Đảng (khóa XI)

Cập nhật 20/3/2019, 16:03:08

Tỉnh  ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của BCH TW Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đối với cấp huyện hoàn thành việc sơ kết trước ngày 30/4/2019, đối với cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 5/2019.

Theo đó, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và các ngành chức năng có liên quan tập trung đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được nêu trong Nghị quyết, kết quả, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm về: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Bên cạnh đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33, trong đó cần nhấn mạnh đến những giải pháp mang tính đột phá ở từng giai đoạn, các mô hình sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 cần được nhân rộng…/.

Thiên Thanh, Xuân Huy


Lượt xem: 37

Trả lời