Triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 24/1/2022, 07:01:22

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, thực hiện Quy chế phối hợp số 02 ngày 02/11/2021 về triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021 – 2026; UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu Quy chế trên để chủ động triển khai thực hiện theo đúng quy định; trong quá trình triển khai thực hiện, tham mưu đề xuất, kịp thời báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh./.

  Hà Đức


Lượt xem: 4

Trả lời