Triển khai Nghị định số 36 ngày 30/5/2022 của Chính phủ   

Cập nhật 09/6/2022, 10:06:08

Triển khai Nghị định số 36 ngày 30/5/2022 của Chính phủ  .

Thực hiện Nghị định số 36 ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để ngân hàng chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định nêu trên, chủ động phối hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền./.

BT: Hòa Giang


Lượt xem: 8

Trả lời