TP.Pleiku tập huấn công tác dân tộc cho người có uy tín và già làng năm 2014

Cập nhật 21/8/2014, 14:08:38

Ngày 20/8, phòng Dân tộc thành phố Pleiku phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn cho 17 già làng và 43 người có uy tín trong các làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố năm 2014.

 

Lớp tập huấn cho già làng, người uy tín tại TP.Pleiku.

 

Trong thời gian 2 ngày, các già làng và người có uy tín được báo cáo viên truyền đạt 4 nội dung chính là: phát huy vai trò của người có uy tín và già làng trong đồng bào DTTS; Giải pháp phòng chống các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng VN tại Tây nguyên; Đại đoàn kết toàn dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong Nghị quyết lần thứ 11 của Đảng; và Công tác tuyên truyền vận động quần chúng trong vùng đồng bào DTTS.

 

Qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các già làng và người có uy tín trong đồng bào DTTS nắm được những thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện tại cơ sở. Đồng thời nâng cao năng lực cho già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện các chính sách dân tộc tại cơ sở đạt hiệu quả tốt hơn./. 

Công Bình – Phạm Trường(Đài Pleiku)


Lượt xem: 55

Trả lời