Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 2003 của Ban Chấp hành TW (khóa IX) về công tác dân tộc

Cập nhật 18/5/2019, 22:05:11

 “Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 24 năm 2003 của Ban Chấp hành TW (khóa IX) và Nghị định số 05 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH vùng DTTS; làm tốt công tác quy hoạch và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ người DTTS; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các cơ quan Đảng, chính quyền trong thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương…” là những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đối với Ban Dân tộc tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương của tỉnh tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 2003 của Ban Chấp hành TW (khóa IX) về công tác dân tộc được Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức vào sáng (17/5).

Báo cáo tại hội nghị cũng như ý kiến của các đại biểu tham dự khẳng định qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 năm 2003 của BCH TW (khóa IX) về công tác dân tộc, các chương trình về công tác dân tộc đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; góp phần làm thay đổi và tạo đà cho sự phát triển của các vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Đời sống của đồng bào DTTS được nâng lên; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; công tác giáo dục, các chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng DTTS đầy đủ, kịp thời; đội ngũ cán bộ người DTTS được nâng lên cả về số lượng và chất lượng…

Tuy nhiên thảo luận, góp ý tại hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng vẫn còn những khó khăn, tồn tại làm rào cản cho sự phát triển ở các vùng DTTS của tỉnh đòi hỏi các cấp ngành, các địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa; đặc biệt là vấn đề giải quyết đất sản xuất, đất ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, phòng Dân tộc các địa phương cần nắm bắt tình hình, tâm tư, kiến nghị của người dân để kịp thời tham mưu, đề xuất tỉnh và cấp có thẩm quyền giải quyết…

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị Ban Dân tộc tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 05 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; cần quan tâm và thường xuyên tham mưu cho tỉnh những vấn đề về công tác dân tộc để có chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị; quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH vùng DTTS, giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, quan tâm nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh gắn với lồng ghép thực hiện xây dựng làng Nông thôn mới; phát huy vai trò của mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội và tinh thần của Năm “Dân vận chính quyền” để đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; làm tốt công tác quy hoạch và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ người DTTS; đồng thời các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các cơ quan Đảng, chính quyền trong thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương./.

 Mỹ Tiến,  Huy Toàn


Lượt xem: 23

Trả lời