Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Cập nhật 14/8/2019, 13:08:15

Ngày 14/8, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nêu rõ: Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thi hành Điều lệ Đảng được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu: “Công tác xây dựng Đảng có sự đổi mới, nâng cao chất lượng; quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị, chú trọng bồi dưỡng việc học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc, kích động các phần tử chống phá Đảng, Nhà nước. Qua đó, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc có hiệu quả NQ TW4, khóa XI, XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bám sát theo quy chế làm việc; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết công việc đúng theo thẩm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mối quan hệ công tác của cấp ủy với chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp dần đi vào nền nếp; khắc phục được tình trạng độc đoán, chuyên quyền, tăng cường đoàn kết nội bộ”.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là: một số cấp ủy và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng và tầm quan trọng của việc thi hành Điều lệ Đảng; công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong chi bộ chưa nền nếp, nhiều đảng viên còn ngại va chạm, chưa mạnh dạn góp ý, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có nơi tiến hành chưa nghiêm, chưa tích cực. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến và tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng để trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp khắc phục.

Tại hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng đã trình bày báo cáo tham luận nêu lên nhiều biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ ra và nêu rõ trong dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy Gia Lai về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng./.

Đức Hải; R’Piên


Lượt xem: 8

Trả lời