Câu hỏi Kỳ thi thứ tư

Cập nhật 28/6/2022, 07:06:11

(Bắt đầu từ 9 giờ, ngày 27/6/2022 và kết thúc lúc 16 giờ, ngày 08/7/2022).

Câu 1: “…Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

 1. Sửa đổi lối làm việc (năm 1947).
 2. Đạo đức cách mạng (tháng 12/1958).
 3. Di chúc (năm 1969).

Câu 2: Hãy cho biết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên Báo Nhân dân, số 5409, vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 3/2/1965.
 2. Ngày 3/2/1969.
 3. Ngày 19/5/1969.

Câu 3: Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là … , làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”.

Hãy chọn một đáp án đúng điền vào chỗ (…).

 1. Xây dựng Đảng.
 2. Chỉnh đốn lại Đảng.
 3. Đoàn kết trong Đảng.

Câu 4: Chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ (…) trong nhận định sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“… là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v… Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng”.

 1. Chủ nghĩa cá nhân.
 2. Tham ô, lãng phí.
 3. Bệnh quan liêu.

Câu 5: Hãy cho biết Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã nhận diện, chỉ ra bao nhiêu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó có mấy biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị?

a.19 biểu hiện; trong đó có 7 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

 1. 27 biểu hiện; trong đó có 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.
 2. 82 biểu hiện; trong đó có 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Câu 6: “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân”.

Hãy cho biết nội dung trên được trích từ Nghị quyết nào của Đảng?

 1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 3. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Câu 7: “… Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử…”.

Hãy cho biết nội dung trên được trích từ văn bản nào của Đảng?

 1. Tại Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
 2. Tại Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án, tham nhũng.
 3. Tại Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Câu 8: Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?


Lượt xem: 4