Câu hỏi kỳ thi thứ 3

Cập nhật 13/6/2022, 09:06:10

Kỳ 3: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 13/6/2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 24/6/2022. (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)

1. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (tháng 12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Những chính sách và nghị quyết của … của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ (…).

a. Đảng đều và đáp ứng quyền lợi.

b. Đảng đều vì lợi ích.

c. Chính phủ đều vì mục tiêu nâng cao đời sống.

2. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Hãy cho biết câu trên được trích dẫn từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Đường kách mệnh (năm 1927).

b. Sửa đổi lối làm việc (năm 1947)

c. Di chúc (năm 1969).

3. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (ngày 2/9/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Hỡi các bạn kia ơi! các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là (…)”. Hãy chọn đáp án đúng điền vào chỗ (…).

a. Trái với ý Đảng, lòng dân.

b. Trái với ý dân, trái với tư cách người cách mạng.

c. Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạng.

4. “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu… Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”. Hãy cho biết nội dung trên được trích dẫn từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Cần, kiệm, liêm, chính (tháng 6/1949).

b. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh (tháng 9/1951).

c. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (tháng 5/1952).

5. “Đứng về phía Nhân dân mà nói, tham ô là: “ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”, “tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của Nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”. Hãy cho biết nội dung trên được trích dẫn từ bài viết nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa (tháng 2/1947).

b. Bài nói chuyện về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (năm 1952).

c. Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 2 (tháng 3/1953).

6. “Tham ô và lãng phí cũng đều do bệnh quan liêu mà ra. Vì vậy từ nay, toàn thể đồng bào, toàn thể chiến sỹ, toàn thể cán bộ phải xem quan liêu, tham ô, lãng phí là những tội lỗi đối với Tổ quốc, đối với đồng bào”. Hãy cho biết nội dung trên được trích dẫn từ bài viết nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết vào thời gian nào?

a. “Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh”, năm 1951.

b. “Bài nói chuyện nhân dịp Tết năm Nhâm Thìn”, năm 1952.

c. “Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 2”, năm 1953.

7. “Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”. Hãy cho biết, câu trên được trích từ văn bản nào của Đảng?

a. Kết luận số 11-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

b. Kết luận số 13-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII.

c. Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

8. Theo bạn có tất cả bao nhiêu người tham gia kỳ thi này?

 


Lượt xem: 12

Trả lời