Câu hỏi kỳ thi thứ 2

Cập nhật 30/5/2022, 10:05:49

Bắt đầu lúc 9h00 ngày 10/5/2022 và kết thúc vào 16h00 ngày /6/2022. (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)

1. Quan điểm: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong văn bản nào dưới đây?

a. Sách lược vắn tắt của Đảng (năm 1930).

b. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (năm 1951).

c. Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (năm 1960).

2. “Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức mà không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. Hãy cho biết, nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu ở đâu, vào thời gian nào?

a. Phát biểu tại lớp đào tạo hướng dẫn viên Trại hè cấp I, năm 1956.

b. Phát biểu tại lớp đào tạo hướng dẫn viên Trại hè Cấp II, năm 1957.

c. Phát biểu tại lớp đào tạo hướng dẫn viên Trại hè Cấp III, năm 1958.

3. Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (năm 1969) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích nào lên trên hết, trước hết?

a. Quyền làm chủ tập thể của nhân dân.

b. Lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân.

c. Lợi ích của Đảng, của nhân dân, của chính phủ.

4. “Mỗi một người và tất cả mọi người chúng ta phải tẩy cho sạch bệnh tự kiêu, “tự ái”. Đó là hai thứ bệnh rất nguy hiểm cho đạo đức và công việc”. Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong văn bản nào, vào thời gian nào?

a. Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, đăng trên báo Cứu quốc, số 69, ngày 17/10/1945.

b. Bài báo “Bệnh tự kiêu” đăng trên tờ “Sự Thật”, số 102 ngày 15/11/1948.

c. Bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đăng trên báo Nhân dân, số 5409, ngày 3/2/1969.

5. “Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Tham ô là trộm cắp của công, chiếm của công làm của tư. Nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà: hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân; hại đến đạo đức cách mạng của người cán bộ và công nhân”. Hãy cho biết nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra ở đâu, vào thời gian nào?

a. Trong“Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”đăng trên báo Cứu quốc, số 69, ngày 17/10/1945.

b. Trong “Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Độc lập” đăng trên Báo Sự Thật, số 139, ngày 19/8/1950.

c. Trong Bài nói tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, ngày 27/7/1963.

6. “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”. Hãy cho biết nhận định trên được nêu ra trong Nghị quyết nào của Đảng?

a. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

b. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

c. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

7. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm bao nhiêu đồng chí, do ai làm Trưởng Ban Chỉ đạo?

a. 17 đồng chí, do đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

b. 18 đồng chí, do đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng Ban.

a. 19 đồng chí, do đồng chí Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Ban.

8. Theo bạn có tất cả bao nhiêu người tham gia kỳ thi này?


Lượt xem: 29

Trả lời