Tỉnh Gia Lai triển khai nhiều giải pháp để thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

Cập nhật 21/10/2019, 13:10:24

Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt 45,36 triệu đồng/người/năm; trong kế hoạch năm 2019 thu nhập bình quân đầu người gần 50 triệu đồng/người/năm.

Với mục tiêu đề ra, tỉnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu như tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tưới tiết kiệm vào sản xuất. Đồng thời, tập trung chăm sóc cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương; khuyến khích đẩy mạnh phát triển diện tích trồng cây dược liệu; nhân rộng một số mô hình có hiệu quả và chú trọng thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nông thôn.  Ngoài ra, tỉnh triển khai dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và tăng cường thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp để hình thành mối liên kết giữa doanh nghiệp – hợp tác xã – người nông dân góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản.

Thúy Diện, Huy Toàn


Lượt xem: 103

Trả lời