Công điện số 04 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật 31/3/2020, 20:03:28


Lượt xem: 63

Trả lời