Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

Cập nhật 07/3/2023, 15:03:58

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023 với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương; đẩy mạnh việc lồng ghép công tác quản lý thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các huyện, thị xã, thành phố và kế hoạch công tác chuyên môn của các sở, ban, ngành./ .

BT Thanh Vui


Lượt xem: 6

Trả lời