Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Cập nhật 21/10/2021, 17:10:35

Thực hiện Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800 ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế. Theo đó, ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo số 11 về cấp độ dịch Covid – 19 trên địa bàn của tỉnh  như sau: Đối với cấp tỉnh hiện tại tỉnh Gia Lai đang ở cấp độ 2. Đối với cấp huyện: 17/17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh hiện cũng đang ở cấp độ 2.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế  công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc tỉnh và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Gia Lai; trên hệ thống phần mềm Gia Lai – Phòng chống dịch Covid-19; cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát các phần mềm ứng dụng, cập nhật các thông tin, dữ liệu về phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ việc xác định các cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện công bố mức độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng. Tham mưu UBND tỉnh để điều chỉnh các tiêu chí phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch phù hợp với diễn biến tình hình, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế và triển khai thực hiện.  Giao các huyện, thị xã, thành phố tự đánh giá các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (cơ quan Thường trực – Sở Y tế) để cập nhật dữ liệu, thông tin thống nhất toàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách./.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 41

Trả lời