Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021

Cập nhật 05/3/2021, 08:03:21

Ngày 4/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 2 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021.

Thông báo nêu rõ: Trong tháng 3 và những tháng tiếp theo yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện,  thị xã, thành phố, triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã được nêu tại báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh giao. Khẩn trương hoàn  đề cương  các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2030. Đối với các nội dung, nhiệm vụ còn vướng giữa các sở ngành, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành được giao chủ trì phải rà soát, tổng hợp các vướng mắc, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh để xem xét xử lý. UBND tỉnh cũng yêu cầu từng Sở ngành phải chủ động rà soát đánh giá toàn diện các tác động của dịch bệnh Covid-19 để xây dựng chi tiết kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2021 sát đúng với thực tế;  xác định rõ các chỉ tiêu giảm – tăng, phương án thực hiện với địa chỉ, nhiệm vụ cụ thể. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch. Nâng cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối, không lơ là, chủ quan, thực hiện ở mức cao nhất công tác phòng chống dịch, nhất là tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5k. Xây dựng kịch bản phòng chống dịch sát với thực tiễn đồng thời triển khai các kịch bản tối ưu cho phát triển kinh tế – xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống./.

BT: Lê Thư


Lượt xem: 14

Trả lời