Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác XDCB 3 tháng đầu năm 2020

Cập nhật 31/3/2020, 10:03:53

Ngày 25/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Thời gian đến, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, chủ dự án nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

Các chủ đầu tư, chủ dự án và các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đạt và vượt tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch vốn năm 2020, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện để  góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Đối với các công trình thủy lợi có hạng mục đập, hồ chứa nước: Các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành các hạng mục để đáp ứng các điều kiện chặn dòng tích nước trước mùa mưa năm 2020.

Kiện toàn các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhiệm vụ được giao; trường hợp bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của mình không đáp ứng công việc được giao thì nghiêm túc tổ chức kiểm điểm và xem xét phương án thay thế ngay các cán bộ không đủ năng lực

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn kế hoạch năm 2020 đối với các dự án không đảm bảo tiến độ, vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, không đảm bảo mặt bằng sạch để triển khai thi công theo tiến độ được duyệt

Sở Tài chính chủ động rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vốn, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, thanh toán vốn đầu tư cho các công trình.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản của tỉnh, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản (mỏ đất, đá…) theo quy định

Sở Xây dựng và các sở  quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tăng cường công tác thanh, kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công thực tế ở các công trình để kịp thời kiến nghị các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện; xử lý các sai sót nếu dự án chậm triển khai hoặc không đảm bảo chất lượng…/.

BT: Thiên Thanh


Lượt xem: 9

Trả lời