Thị xã Ayun Pa- Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 ( khóa XI).

Cập nhật 24/8/2014, 10:08:09

Thị xã AyunPa hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 9 ( khóa XI)

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt Thị xã AYun Pa học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 ( khóa XI).

 

Trong thời gian một ngày, hội nghị được quán triệt Nghị quyết TW9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; và Kết luận số 90 ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Đồng thời được hướng dẫn để triển khai việc học tập Nghị quyết TW9 đến cơ sở ./.

Bích Vân- Nguyễn Sang


Lượt xem: 57

Trả lời