Tập trung khắc phục những tồn tại để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Cập nhật 13/8/2019, 08:08:21

 Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ các nguồn vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn để hỗ trợ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 rất chậm, tính đến ngày 31/7/2019 mới giải ngân được 196,909 tỷ đồng, đạt 19,77% kế hoạch.

UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung khắc phục những tồn tại để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. Trong đó, rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai đối với từng công trình, hạng mục dự án; phân công cụ thể trách nhiệm, phân khai cụ thể kế hoạch thời gian, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/8/2019 để báo cáo UBND tỉnh. Trong tháng 8, UBND tỉnh sẽ làm việc với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá cụ thể kết quả thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án; xử lý trách nhiệm đối với các ngành, địa phương, chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện và giải ngân vốn năm 2019. UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đến ngày 30/9/2019 giải ngân đạt 70% kế hoạch vốn năm 2019, nếu không đạt sẽ cắt vốn để điều chuyển cho các chương trình, dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh thực hiện. UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư để mất vốn./.

Hà Đức, Huy Toàn


Lượt xem: 7

Trả lời