Tập trung giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG năm 2022

Cập nhật 14/11/2022, 16:11:08

Từ đầu tháng 10/2022 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng giao dịch tập trung giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2022 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Chư Păh, Đak Pơ và Đức Cơ đã bắt đầu giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở (thuộc dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) ngay sau khi UBND các huyện ra quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân cho vay phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ hơn 6 tỷ đồng/116 hộ vay. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, doanh số cho vay đạt 60 tỷ đồng, trong đó, riêng nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở là 24 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này trong thời gian sớm nhất, Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung giải ngân để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2022. Trong đó, chủ động phối hợp với Phòng Dân tộc huyện kịp thời tham mưu cho UBND huyện phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng để Ngân hàng CSXH có cơ sở cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Trương Trang – R’Piên


Lượt xem: 9

Trả lời