Sở Công Thương Gia Lai Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023

Cập nhật 30/12/2022, 18:12:15

Chiều ngày 30/12, Sở Công Thương cũng đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023.

Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, lãnh đạo Sở Công Thương cùng sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành đều hoàn thành. Công đoàn đã vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó công tác chăm lo, nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn cũng được quan tâm chú trọng.

Tại hội nghị, Công đoàn Sở Công Thương đã phát động phong trào thi đua năm 2023; thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2023; nhất trí biểu quyết: Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; phấn đấu 100% công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp…

Lê Thư – Viễn Khánh


Lượt xem:

Trả lời