Quyết định việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

Cập nhật 16/11/2023, 16:11:22

Quyết định việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 (bao gồm cả vốn kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023) nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Đak Đoa. Theo đó, điều chỉnh giảm 10,33 tỷ đồng Dự án 2 “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết”; điều chỉnh tăng 10,33 tỷ đồng đồng Tiểu dự án 1 Dự án 4 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc”. UBND tỉnh giao UBND huyện Đak Đoa khẩn trương triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng đối tượng. Thực hiện việc thanh quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước đúng quy định pháp luật./.

 


Lượt xem: 1

Trả lời