Quý I năm 2023: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%

Cập nhật 22/3/2023, 10:03:06

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, trong quý I/2023, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết trên 123.650 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC).

Trong đó: số hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 122.500 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 99%.  Cụ thể: Các sở, ban ngành tỉnh giải quyết gần 71.000 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn là gần 99%; UBND cấp huyện giải quyết gần 10.600 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn là gần 99%; UBND cấp xã giải quyết trên 42.000 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 99,65%. Qua đánh giá, việc xử lý TTHC của các đơn vị, địa phương đã được công khai trên mạng Internet tại các địa chỉ: http://motcua.gialai.gov.vn, http://dichvucong.gialai.gov.vn; đồng thời, đã được kết nối, cung cấp thông tin theo thời gian thực với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Đức Hải – Thanh Sáng


Lượt xem: 8

Trả lời