Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND khóa XI; Kỳ họp thứ Sáu và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm

Cập nhật 13/12/2022, 16:12:03

Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND khóa XI; Kỳ họp thứ Sáu và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND khóa XI; Kỳ họp thứ Sáu và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm

 


Lượt xem: 3

Trả lời