Công văn số 2851 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tại Văn bản số 309 /HĐND-VP ngày 01/12/2022

Cập nhật 06/12/2022, 14:12:39

Công văn số 2851 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tại Văn bản số 309 /HĐND-VP ngày 01/12/2022

Công văn số 2851 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tại Văn bản số 309 /HĐND-VP ngày 01/12/2022

 


Lượt xem: 2

Trả lời