Công văn số 2784 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 299/HĐND-VP ngày 24/11/2022

Cập nhật 29/11/2022, 10:11:59

Công văn số 2784 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 299/HĐND-VP ngày 24/11/2022

Công văn số 2784 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị cử tri theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 299/HĐND-VP ngày 24/11/2022


Lượt xem: 12

Trả lời