Công văn 147/BC-UBND của UBND tỉnh Gia Lai: Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị cử tri theo Nghị quyết số 140/QDD-HĐ ngày 8/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật 31/10/2022, 10:10:50

Công văn 147/BC-UBND của UBND tỉnh Gia Lai: Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị cử tri theo Nghị quyết số 140/QDD-HĐ ngày 8/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Công văn 147/BC-UBND của UBND tỉnh Gia Lai: Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị cử tri theo Nghị quyết số 140/QDD-HĐ ngày 8/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 


Lượt xem: 11

Trả lời